Artificial Life

Source: manual.

Role Name
Original Concepts and Computer Graphics Daizaburo Harada
Production Manager Toru Konno (D.E.L.)
Visual Design Yoshiyuki Okada (D.E.L.)
Sound Effect Kazutaka Someya (IMAGE STUDIO 109)
Programming Shizuka Arisaka (MERMO)
Co-programming Hideaki Yabuki (PIONEER LDC)
Hiroshi Hoshi (PIONEER LDC)
Created by Digital Effects Laboratory., LTD.
Editorial Director Shigeo Goto
Art Director Takashi Miyagawa
Designer Satomi Utsugi
Junko Wada
Translator Takashi Ogawa
Publisher Ryuichi Noda
AL Committee Masato Sakakibara
Yoshinobu Tsuruta
Sumikazu Ohno
Noboru Katsuo
Kazuyoshi Kobayashi
Shin-ichi Takagi
Masao Sawazono
Kaoru Akizuki
Promotion Yumiko Iida
Yoko Takahashi
DAN Advertizing Ltd.
Special thanks to Ryuichi Sakamoto
Mitsuhiro Takemura
Thanks to Digital Effects Laboratory., LTD.
SAY-TO WORKSHOP, INC
G&Co., LTD.
EXPRESSION'S
Image Studio 109
Alias Japan
SUMISHO ELECTRONICS
ALL RIGHTS RESERVED. COPYRIGHT (C) 1993 INTER SCAPE LTD. / NIPPON SHUPPAN HANBAI INC. / PIONEER LDC, INC.